เจ.เค. โรว์ลิ่ง เชิญชวนศิลปินรุ่นใหม่อายุระหว่าง 7-13 ปีเข้าร่วม “โครงการประกวดวาดภาพประกอบอิ๊กคาบ็อก” นับเป็นโอกาสดีๆครั้งหนึ่งในชีวิตที่เด็กๆจะได้มีผลงานตีพิมพ์ในหนังสือ “อิ๊กคาบ็อก” ฉบับภาษาไทย ซึ่งจะวางจำหน่ายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563

มีเด็กๆทั่วประเทศส่งผลงานมาร่วมโครงการทั้งสิ้น 2,683 ภาพ ทุกผลงานล้วนมีคุณภาพ หลากหลาย และเต็มไปด้วยจินตนาการที่แท้จริงจากมุมมองศิลปะอันบริสุทธิ์และไร้กรอบ

ขอขอบคุณเด็กๆทุกคนที่เข้าร่วมโครงการประกวดวาดภาพประกอบอิ๊กคาบ็อก และขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะทั้ง 34 คน เชิญชมภาพประกอบที่ได้รับรางวัลชนะเลิศด้านล่าง

ภาพประกอบที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ

ชื่อ-สกุล อายุ และจังหวัดของผู้ชนะแสดงอยู่ด้านล่าง เชิญชมจากซ้ายไปขวาตามลำดับ

ดญ รวิญา

ชื่อ รวิญา สัมฤทธิจามร

อายุ 11 ปี

จังหวัด กทม.

เด็กหญิง แวววรรณลี

ชื่อ แวววรรณลี พุฒิรัตน์

อายุ 13 ปี

จังหวัด ลำปาง

ปยุต

ชื่อ ปยุต เมืองไทย

อายุ 9 ปี

จังหวัด สุรินทร์

ด.ช.พีรวิชญ์

ชื่อ พีรวิชญ์ อัจฉริยะชาญวณิช

อายุ 9 ปี

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

เด็กหญิง อนิตตา

ชื่อ อนิตตา สุโภภาค

อายุ 11 ปี

จังหวัด ชลบุรี

เด็กหญิงกัญญาณัช

ชื่อ กัญญาณัช ปิตานนท์

อายุ 13 ปี

จังหวัด กาญจนบุรี

ด.ช.จอมไท

ชื่อ จอมไท โตทับเที่ยง

อายุ 12 ปี

จังหวัด ตรัง

เด็กหญิงปิยาพัชร

ชื่อ ปิยาพัชร กล่อมอิ่ม

อายุ 12 ปี

จังหวัด ร้อยเอ็ด

จันทร์สิริ

ชื่อ จันทร์สิริ สุขสำราญจิตต์

อายุ 7 ปี

จังหวัด ปทุมธานี

เด็กชายธรรมสมิต

ชื่อ ธรรมสมิต นวเศรษฐกุล

อายุ 11 ปี

จังหวัด กรุงเทพมหานคร​

เด็กชายกรวิชญ์

ชื่อ กรวิชญ์ บุญเกื้อ

อายุ 9 ปี

จังหวัด อำนาจเจริญ

ด.ญ. ณิชาภา

ชื่อ ณิชาภา จิรวณิชเจริญ

อายุ 8 ปี

จังหวัด กทม.

ด.ญ.กรองขวัญ

ชื่อ กรองขวัญ รัตนพันธ์

อายุ 10 ปี

จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

นันท์นภัส

ชื่อ นันท์นภัส ชัยชนะบรรยง

อายุ 13 ปี

จังหวัด เชียงใหม่

ธัญจิรา

ชื่อ ธัญจิรา ทาคะพล

อายุ 9 ปี

จังหวัด กทม.

เด็กหญิงคีตารัตน์

ชื่อ คีตารัตน์ รุ่งรักษาธรรม

อายุ 8 ปี

จังหวัด ฉะเชิงเทรา

ด.ญ.กันย์กวิน

ชื่อ กันย์กวิน เทวะผลิน

อายุ 11 ปี

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

เด็กชายคฑาธิป

ชื่อ คฑาธิป เพ็งพา

อายุ 11 ปี

จังหวัด อำนาจเจริญ

สิชฌ์พล

ชื่อ สิชฌ์พล จาวะลา

อายุ 7 ปี

จังหวัด กรุงเทพ

พัชรธร

ชื่อ พัชรธร ยอดดำเนิน

อายุ 10 ปี

จังหวัด กรุงเทพ

กัญญ์ณพัชญ์

ชื่อ กัญญ์ณพัชญ์ ทองสร้อย

อายุ 8 ปี

จังหวัด อ่างทอง

เด็กหญิงญาณิศา

ชื่อ ญาณิศา ไชยะโอชะ

อายุ 12 ปี

จังหวัด อำนาจเจริญ

ด.ญ.ฐิตญาณินท์

ชื่อ ฐิตญาณินท์ ศุภฤกษ์ชัยศร

อายุ 11 ปี

จังหวัด ขอนแก่น

ชนาภา

ชื่อ ชนาภา เหนี่ยงแจ่ม

อายุ 13 ปี

จังหวัด กรุงเทพฯ

ดลพร

ชื่อ ดลพร โลเกศกระวี

อายุ 9 ปี

จังหวัด กรุงเทพฯ

เด็กหญิงปิยากร

ชื่อ ปิยากร ชมภูนิมิตร

อายุ 9 ปี

จังหวัด อุดรธานี

สุรัตนาวีร์

ชื่อ สุรัตนาวีร์ ใจมั่นคง

อายุ 11 ปี

จังหวัด เชียงราย

เด็กหญิงธนพร

ชื่อ ธนพร ไผ่ป้อง

อายุ 9 ปี

จังหวัด อุดรธานี

เด็กชายคณิศร

ชื่อ คณิศร มากพูน

อายุ 11 ปี

จังหวัด สกลนคร

เด็กหญิง เควซี นาจีร่า

ชื่อ เควซี นาจีร่า บาบีล่า

อายุ 10 ปี

จังหวัด สกลนคร

เด็กหญิงธนวัฒน์

ชื่อ ธนวัฒน์ สาลีวัน

อายุ 9 ปี

จังหวัด อุดรธานี

ณัฐกาญ

ชื่อ ณัฐกาญ โนพันธุ์

อายุ 10 ปี

จังหวัด ชลบุรี

สุธินี

ชื่อ สุธินี โลเกศกระวี

อายุ 11 ปี

จังหวัด กรุงเทพฯ

แทนธัญญ

ชื่อ แทนธัญญ ธโนปจัย

อายุ 11 ปี

จังหวัด กรุงเทพ