ข้อกำหนดการใช้งาน

ข้อกำหนดเหล่านี้กำหนดเงื่อนไขการใช้งานที่คุณสามารถเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ https://ickabogthai.nanmeebooks.com โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งานอย่างรอบคอบก่อนที่คุณจะเริ่มใช้งานเว็บไซต์ โดยการใช้เว็บไซต์นี้คุณระบุว่าคุณยอมรับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้และยินยอมที่จะปฏิบัติตาม หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดการใช้งาน โปรดอย่าใช้เว็บไซต์นี้

ในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ หัวข้อ (ที่เป็นตัวหนา) โดยทั่วไปจะมีความหมายเฉพาะตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดการใช้งานของเรา


ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

https://nanmeebooks.com เป็นเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดย บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด  เลขที่ 11 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 โทร: 0-2662-3000  อีเมล: contact@nanmeebooks.com 


การเข้าสู่เว็บไซต์

คุณจะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและเบราว์เซอร์เพื่อเข้าถึงหน้าต่างๆในเว็บไซต์และใช้หัวข้อต่างๆที่เรามีให้ การเข้าถึงเว็บไซต์ได้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราว และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการถอนหรือแก้ไขเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทจะไม่รับผิดชอบหากเว็บไซต์ไม่สามารถใช้งานได้ในขณะหรือช่วงเวลาด้วยเหตุใดๆก็ตาม

คุณเป็นผู้รับผิดชอบในการเตรียมการทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ คุณยังรับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนที่เข้าใช้เว็บไซต์ผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณทราบถึงเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้และพวกเขายินยอมปฏิบัติตาม

หากคุณเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองและให้ความยินยอมในการใช้งานเว็บไซต์แก่บุตรหลานของคุณ คุณยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ที่เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของบุตรหลานของคุณ


ลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทเป็นเจ้าของหรือผู้รับใบอนุญาตของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในเว็บไซต์และในเนื้อหาที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ ผลงานทั้งหมดได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของไทยและระหว่างประเทศและกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ บริษัทสงวนสิทธิ์ดังกล่าวทั้งหมด

แบรนด์และเครื่องหมายการค้าที่ปรากฏบนเว็บไซต์เป็นของบริษัทและผู้ออกใบอนุญาต ไม่มีการอนุญาตใดๆเกี่ยวกับการใช้แบรนด์หรือเครื่องหมายเหล่านี้ และการใช้งานดังกล่าวอาจเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้ถือครอง

สำหรับเนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์โดยทั่วไป คุณไม่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ แพร่กระจาย ทำซ้ำ หรือจัดพิมพ์เนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ในลักษณะใดๆ เว้นแต่คุณจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อน แต่คุณสามารถแชร์ลิงก์ได้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวไม่ใช่เชิงพาณิชย์ แต่ให้เป็นไปตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้เสมอ

ในบางสถานการณ์ที่ถูกจำกัด บริษัทอาจเลือกที่จะอนุญาตการทำซ้ำหรือตีพิมพ์เนื้อหาที่รู้สึกว่าสิ่งนี้ไม่เป็นอันตรายต่อธุรกิจหรือค่านิยมของบริษัท และจะไม่ส่งผลเสียต่อเจ.เค. โรว์ลิ่ง (และการตัดสินใจของบริษัทในเรื่องนี้ถือเป็นที่สิ้นสุด)  นอกจากนั้น เนื้อหาใดๆในเว็บไซต์ไม่ให้มีการตีพิมพ์ใหม่ โพสต์ ถ่ายทอด จัดเก็บ จำหน่าย แจกจ่าย หรือดัดแปลงแก้ไขโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อน และการใช้งานโดยไม่ได้รับความยินยอมอาจเป็นการละเมิดสิทธิ์ของเจ้าของ ไม่ว่าในกรณีใด คุณไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ใด ๆ ที่ได้รับอนุญาตให้: (a) ใช้งานเนื้อหาดังกล่าวในเชิงพาณิชย์ (b) แก้ไขเนื้อหาดังกล่าว หรือ (c) เคลื่อนย้าย ปิดบัง หรือยุ่งเกี่ยวกับประกาศลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือมีอยู่ในเนื้อหา

สถานะของเจ.เค. โรว์ลิ่ง (และสถานะของผู้มีส่วนร่วมที่ระบุ) ในฐานะผู้เขียนเนื้อหาบนเว็บจะต้องเป็นที่รับทราบเสมอ


ความไว้วางใจในข้อมูลที่ลงโพสต์

ความเห็นและเนื้อหาอื่นๆที่โพสต์บนเว็บไซต์ไม่ได้มุ่งหมายเป็นการรวบรวมคำแนะนำที่ให้ไว้วางใจ บริษัทจึงขอปฏิเสธความรับผิดและความรับผิดชอบทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากความไว้วางใจของผู้เข้าชมเว็บไซต์ต่อเนื้อหาดังกล่าว หรือของใครก็ตามที่อาจได้รับแจ้งเนื้อหานั้น


เว็บไซต์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ

เป้าหมายของบริษัทคือการอัปเดตเว็บไซต์เป็นประจำและอาจเปลี่ยนแปลงเนื้อหาได้ตลอดเวลา หากมีความจำเป็นเกิดขึ้น บริษัทอาจระงับการเข้าถึงเว็บไซต์หรือปิดอย่างไม่มีกำหนด  เนื้อหาใดๆบนเว็บไซต์อาจล้าสมัยเมื่อช่วงเวลาหนึ่งมาถึง และบริษัทไม่มีภาระผูกพันในการอัปเดตเนื้อหานั้น


ความรับผิดของบริษัท

เนื้อหาที่แสดงบนเว็บไซต์นั้นไม่ได้มีการรับประกันเงื่อนไขหรือการรับประกันใดๆเกี่ยวกับความถูกต้องหรือความพร้อมใช้งานตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต บริษัทและบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องในที่นี้จะไม่รวมถึง :

(a) เงื่อนไข การรับประกัน และข้อกำหนดอื่นๆทั้งหมดซึ่งอาจมีนัยทางพระราชบัญญัติ กฎหมายจารีต หรือกฎหมายว่าด้วยความยุติธรรม และ

(b) ความรับผิดใดๆสำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เกิดขึ้นโดยผู้ใช้งานที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์หรือในการเชื่อมต่อกับการใช้งาน การไม่สามารถที่จะใช้ หรือผลลัพธ์ของการใช้เว็บไซต์ เว็บไซต์ใดๆที่ลิงก์กับมันและ เนื้อหาใดๆที่โพสต์ รวมถึง: การสูญเสียรายได้หรือรายรับ  การสูญเสียของธุรกิจ การสูญเสียกำไรหรือสัญญา การสูญเสียการออมที่คาดหวัง การสูญเสียข้อมูล การสูญเสียความนิยม

ในแต่ละกรณีไม่ว่าจะเกิดจากการละเมิด (รวมถึงความประมาท) การละเมิดสัญญา หรืออื่นๆ

ส่วนนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อความรับผิดของบริษัทต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อของบริษัท หรือความรับผิดของบริษัทในการฉ้อโกงหรือการบิดเบือนความจริง หรือความรับผิดอื่นๆที่ไม่สามารถยกเว้นหรือจำกัดภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้


การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณตกลงที่จะใช้เว็บไซต์ตามข้อกำหนดการใช้งานเท่านั้น คุณตกลงว่าคุณจะชดเชยเรา (และพนักงานของเรา ตัวแทน และซัปพลายเออร์) อย่างเต็มที่สำหรับความเสียหาย การสูญเสีย ต้นทุน และค่าใช้จ่าย รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายที่สมเหตุสมผลซึ่งเกิดขึ้นจากการฝ่าฝืนข้อกำหนดการใช้งานหรือความรับผิดใดๆเนื่องจากการใช้เว็บไซต์และ / หรือบริการอื่นๆที่เรามีให้


ไวรัส การแฮ็ก และการกระทำผิดอื่นๆ

คุณสามารถใช้เว็บไซต์ (และข้อมูลและเนื้อหาใดๆที่ได้รับจากเว็บไซต์) อย่างถูกกฎหมายและเฉพาะสำหรับวัตถุประสงค์ที่เว็บจัดให้ และเป็นไปตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้

คุณจะต้องไม่ใช้เว็บไซต์ในทางที่ผิดด้วยการนำเข้าไวรัส โทรจัน เวิร์ม ระเบิดลอจิก หรือวัสดุอื่นๆที่เป็นอันตรายต่อเทคโนโลยีหรือก่อกวนโดยที่ทราบอยู่แล้ว  คุณต้องไม่พยายามเข้าถึงเว็บหรือเซิร์ฟเวอร์ที่เก็บเว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์ คอมพิวเตอร์ หรือฐานข้อมูลใดๆที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ หรือหลีกเลี่ยงมาตรการรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยี คุณต้องไม่โจมตีเว็บไซต์ผ่านการโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการ หรือการโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการแบบกระจาย

นอกเสียจากจะได้รับอนุญาตภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานหรือกฎหมายที่ใช้บังคับ คุณจะต้องไม่คัดลอก ดัดแปลง ทำซ้ำถอดแยกชิ้นส่วน ออกอากาศ เช่าช่วงใบอนุญาต จัดพิมพ์ใหม่ เผยแพร่ส่งต่อ ดำเนินการแสดงต่อสาธารณะ ดิสเพลย์ หรือทำให้พร้อมใช้งาน เคลื่อนย้าย ดัดแปลง ปรับเปลี่ยน ขาย ใช้ประโยชน์ สร้างผลงานจากการลอกแบบ หรือแจกจ่ายเนื้อหาหรือเครื่องหมายการค้าของเรา หรือเนื้อหาหรือเครื่องหมายทางการค้าใดๆที่เป็นของพันธมิตรทางการค้าของเรา เว้นแต่คุณจะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้ง คุณต้องไม่ใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์ในลักษณะที่ผิดกฎหมายอื่นๆ และ / หรือ จำกัด หรือยับยั้งผู้ใช้รายอื่นจากการใช้และเพลิดเพลินกับเว็บไซต์ ในกรณีที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดของวรรคนี้สิทธิ์ของคุณในการใช้งานเว็บไซต์จะสิ้นสุดลงทันที

บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆที่เกิดจากการโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการแบบกระจาย ไวรัส หรือวัสดุที่เป็นอันตรายทางเทคโนโลยีอื่นๆที่อาจติดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ข้อมูลหรือวัสดุที่เป็นกรรมสิทธิ์อื่นๆของคุณ เนื่องจากการใช้เว็บไซต์หรือการดาวน์โหลดเนื้อหาใดๆที่โพสต์บนเว็บไซต์ หรือเว็บใดๆที่ลิงก์กัน


ลิงก์ไปยังเว็บไซต์

คุณสามารถลิงก์ไปยังหน้าแรกของเว็บไซต์ได้หากคุณทำในลักษณะที่เป็นธรรมและถูกกฎหมายและไม่ทำลายบริษัทหรือ ชื่อเสียงของเจ.เค. โรว์ลิ่ง หรือเอาเปรียบจากสิ่งเหล่านี้ แต่คุณจะต้องไม่สร้างลิงก์ในลักษณะที่ส่อไปในการสร้างการเชื่อมโยง การอนุมัติ หรือการรับรองใดๆที่ไม่มีอยู่จริง

หน้าแรกจะต้องไม่ถูกใส่กรอบในเว็บไซต์อื่นใด เว้นแต่บริษัทจะตกลงเป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกอนุญาตการลิงก์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หากคุณต้องการใช้เนื้อหาใดๆในเว็บไซต์นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น โปรดส่งคำขอของคุณไปที่ contact@nanmeebooks.com 


ลิงก์จากเว็บไซต์

ในกรณีที่เว็บไซต์มีลิงก์ไปยังเว็บไซต์และแหล่งอื่นๆที่จัดทำโดยบุคคลที่สาม (รวมถึงแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียบุคคลที่สาม) ลิงก์เหล่านี้มีไว้สำหรับเป็นข้อมูลให้คุณเท่านั้น บริษัทไม่ได้พิจารณาเว็บไซต์บุคคลที่สามเหล่านั้น และไม่อาจควบคุมเนื้อหาของเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลเหล่านั้นได้ บริษัทไม่ได้รับรองหรือเป็นตัวแทนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือผลิตภัณฑ์บริการหรือเนื้อหาที่พบในนั้นหรือผลกระทบใดๆที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งาน บริษัทจึงไม่รับผิดชอบสำหรับเว็บไซต์หรือการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่คุณใช้งานเว็บไซต์เหล่านั้น หากคุณตัดสินใจที่จะเข้าถึงเว็บไซต์บุคคลที่สามเหล่านี้คุณต้องยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดเอง

หากคุณใช้เว็บไซต์ที่ถูกลิงก์ไป ข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ที่คุณให้แก่ผู้ให้บริการเว็บหรือคุกกี้ที่คุณยินยอมรับจะได้รับการจัดการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ของเขา ไม่ใช่ของเรา ดังนั้นโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขและความเป็นส่วนตัวและนโยบายคุกกี้ของเว็บเขาก่อนที่คุณจะใช้เว็บและให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ หรือยินยอมรับคุกกี้บนเว็บไซต์ของเขา

หากคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของเนื้อหาในเว็บไซต์บุคคลที่สามและคุณไม่ได้อนุญาตให้ใช้เนื้อหาของคุณ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของเว็บไซต์โดยตรงเพื่อลบเนื้อหานั้น


ซอฟแวร์ของบุคคลที่สาม

คุณยอมรับว่าคุณอาจจำเป็นต้องดาวน์โหลดและกระตุ้นซอฟต์แวร์บางตัวซึ่งพัฒนาโดยบุคคลที่สามเพื่อจะใช้งานบางเนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์ 

คุณรับทราบว่าคุณอาจต้องยอมรับเงื่อนไขของความตกลงที่ได้รับอนุญาตกับบุคคลที่สามในการใช้ซอฟแวร์หรือเทคโนโลยีนั้นๆ คุณรับรู้ว่าเราไม่มีส่วนรับผิดชอบหรือควบคุมซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามดังกล่าวและไม่ได้เป็นตัวแทน  รับประกัน หรือการันตีเกี่ยวกับการติดตั้ง การใช้งาน ความพร้อมใช้งาน หรือประสิทธิผลของซอฟต์แวร์ดังกล่าว


การสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร

เมื่อใช้เว็บไซต์คุณยอมรับว่าการสื่อสารของคุณกับเราจะถูกโพสต์บนเว็บไซต์ คุณยินยอมรับวิธีการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางความตกลง และคุณรับทราบว่าความตกลง ประกาศ ข้อมูลและการสื่อสารอื่น ๆ ทั้งหมดที่เราให้ไว้แก่คุณเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายใดๆว่าการสื่อสารดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรในทางอิเล็กทรอนิกส์


การเปลี่ยนแปลง

บริษัทอาจแก้ไขข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยการแก้หน้านี้ ดูระยะเวลาสิ้นสุดของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ตรงวันที่ที่ข้อมูลปรับปรุงล่าสุด เราอาจแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยการโพสต์สำเนาข้อกำหนดการใช้งานที่ได้รับการแก้ไขบนเว็บไซต์นี้ ทุกครั้งที่คุณใช้เว็บไซต์ ข้อกำหนดในการใช้งานรุ่นนี้จะมีผลบังคับใช้ในเวลานั้นกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ ณ เวลานั้น


ข้อกำหนดอื่นๆที่สำคัญ

หากพบว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดการใช้งานนี้ไม่สามารถบังคับใช้ได้ในแง่กฎหมาย  ส่วนอื่นๆทั้งหมดของข้อกำหนดการใช้งานนี้จะไม่ได้รับผลกระทบและจะยังคงมีผลบังคับใช้ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยหากข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้หรือส่วนใดส่วนหนึ่งถือว่าเป็นโมฆะ สิ่งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องของใบอนุญาตใดๆที่ให้ไว้ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้

ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้วางระเบียบความสัมพันธ์ของเรากับคุณ และเป็นตัวแทนข้อตกลงทั้งหมดของเรากับคุณที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์

ภายใต้ข้อความข้างต้น เราและคุณรับทราบว่าในการทำข้อตกลงภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานนี้ คุณและเราไม่ได้ขึ้นกับการเป็นตัวแทนการดำเนินการหรือสัญญาที่ได้รับจากอีกฝ่ายหรือโดยนัยจากสิ่งที่พูดหรือเขียนในการเจรจาระหว่างคุณและเราก่อนที่จะมีข้อตกลงดังกล่าว ยกเว้นตามที่ระบุไว้โดยชัดแจ้งในเงื่อนไขการใช้งานนี้

ข้อตกลงนี้เป็นความตกลงส่วนตัวกับคุณ คุณไม่สามารถมอบหมายโอนสิทธิ์การใช้งานย่อยหรือกำจัดสิทธิ์ของคุณภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้

หากคุณละเมิดข้อกำหนดการใช้งานและเราเลือกที่จะเพิกเฉยต่อการละเมิดของคุณ เรายังคงมีสิทธิ์ใช้สิทธิและการเยียวยาของเราในภายหลังหรือในสถานการณ์อื่นๆที่คุณละเมิดข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ได้

ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ไม่ได้สร้างสิทธิ์ใด ๆ ที่บังคับใช้โดยบุคคลใด ๆ ที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้


ข้อมูลเพิ่มเติมและวิธีการติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามใดๆข้างต้นนอกเหนือข้อมูลในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด  เลขที่ 11 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 โทร: 0-2662-3000  อีเมล: contact@nanmeebooks.com